GUTT GERODEN! De Best of ...


de 20 - 21 - 22 - 23 - 24 März 2007
am Mierscher Kulturhaus um 20.00 Auer
RESERVATIOUN UM: 47 08 95 - 1
www.luxembourgticket.lu
Fotoën vun de ProuwenPerpetuum mobile … stänneg a Bewegung a flexibel war de Kabaret Sténkdéier vun 1997 bis 2006.
Elo sinn d'Sténkdéieren „gutt geroden“, a bidden hirem Public een Ausschnëtt aus de Kabaretsprogramme vun diene leschten 10 Joer, mat allen Texter, déi deemools an haut „gutt geroden“ hunn.
Hoffentlech fannt dir déi och « gutt geroden »!
Dir kënnt iech u Munneches erënneren, deels schmunzen a laachen, deels d'Stir gehéierlech rompelen.

ET SPILLEN:
Michèle Turpel
Irène Zeimes
Pierre Alzin
Raymond Bertemes
Tom Kraemer

TEXTER:
Tom Kraemer
Remy Kraus
Roland Meyer

REGIE A MUSEK:
Roland MeyerNet mäi Béier - Fotoëen aus dem Kulturhaus Miersch